Privacy- en cookieverklaring 

JAcademie

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe JAcademie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.


JAcademie respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van JAcademie. Wees je er dus van bewust dat JAcademie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van JAcademie.


PERSOONSGEGEVENS DIE JACADEMIE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die JAcademie verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Klantnummer;
 • Bestelnummer;
 • Bestelgegevens.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE JACADEMIE VERWERKT

JAcademie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.


JAcademie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via post@jacademie.nl, dan verwijder ik deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG JACADEMIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van JAcademie en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan JAcademie verstrekt.


De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 • Voor het afhandelen van jouw betaling, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame, omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten, gerechtvaardigd belang;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;  omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • JAcademie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte, voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting;
 • Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving, op basis van een wettelijke plicht.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JAcademie) tussen zit.


JAcademie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Hosting van mijn website
 • Hosting van mijn e-learning-omgeving
 • Nieuwsbriefdienst
 • E-mailmarketing
 • Betaaldiensten


Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

JAcademie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien dossiers langer worden bewaard omdat deze inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd en bewaard.


Persoonsgegevens - Termijn - Reden

 • Jouw bedrijfsnaam (indien van toepassing) - 7 jaar (Belastingwetgeving) - Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Jouw KvK-nummer (indien van toepassing) - 7 jaar (Belastingwetgeving) - Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Jouw voor- en achternaam - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
 • Jouw adresgegevens - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
 • Jouw telefoonnummer -  1 jaar na afronding van de overeenkomst -   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
 • Jouw e-mailadres - Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief - Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
 • Jouw IP-adres - 30 dagen na websitebezoek - JAcademie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website - 30 dagen na websitebezoek - JAcademie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren


GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

JAcademie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JAcademie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Met de volgende derden deelt JAcademie gegevens:

Derde - Categorie - Doel delen - Welke gegevens

 • Facturatiesysteem - Verwerker - Om facturen en offertes te kunnen opmaken - Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
 • Email- en websiteprovider - Verwerker - Voor de website en e-mails - Naam en e-mailadres
 • Bank - Verwerkingsverantwoordelijke - Om betalingen voor mij te genereren - Bankrekeningnummer, naam


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door JAcademie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@jacademie.nl. JAcademie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JAcademie en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

JAcademie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat JAcademie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van JAcademie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.


Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die JAcademie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.


Functionele en analytische cookies

JAcademie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van JAcademie.

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.


Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Googlediensten.


De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Social media buttons

Op de website van JAcademie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.


De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.jacademie.nl is de website van JAcademie.


BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


De website van JAcademie maakt gebruik van een betrouwbaar TLS-Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn iPhone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Face-ID.


Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door JAcademie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via post@jacademie.nl.


- Deze privacy- en cookieverklaring is van 22 mei 2024 -